Cargando

Agarda

Data e hora oficial

Tal e como publica o Esquema Nacional de Interoperabilidade, a data e a hora sincronizaranse co Real Instituto e Observatorio da Mariña, de acordo co previsto no Real decreto 1308/1992, do 23 de outubro, polo que se declara o Laboratorio do Real Instituto e Observatorio da Armada como laboratorio depositario do patrón nacional de tempo e laboratorio asociado ao Centro Español de Meteoroloxía. Así mesmo, sempre que sexa posible tamén se sincronizará co tempo oficial no ámbito europeo.

Acceda á data e hora oficial do Real Instituto y Observatorio da Mariña.

Ley 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece en su artículo 31.2 que "el registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible.

Calendario oficial

Ley 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, A Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, establece que cada plataforma electrónica na que se dispoña este rexistro electrónico, de acordo co ámbito territorial en que exerce as competencias o seu titular, determinará os días que se consideran hábiles para os fins dos apartados anteriores.

Na seguinte ligazón pódense atopar os efectos en todo o Estado:

En cumplimiento de esta artículo se pone a disposición el calendario de días inhábiles de la Administración Pública.