Cargando

Agarda

CON/1/2019

Servizo de conservación, reparación, pequena reforma ou ampliación de diversos edificios e instalacións dependentes do Concello de Santiago 2019.
Importe sen impostos
1.042.644,66 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 17/Sep/2019 00:00 - 21/Oct/2019 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
SARA
Valor estimado sen impostos 2.476.281,07 EUR
Código CPV
45261200-6 Trabajos de recubrimiento y pintura de cubiertas

45261211-6 Colocación de tejas

45261220-2 Trabajos de pintura y demás trabajos de recubrimiento de cubiertas

45261300-7 Colocación de vierteaguas ycanalones

45261400-8 Trabajos de revestimiento

45261900-3 Reparación y mantenimiento de tejados

45262500-6 Trabajos de mampostería y albañilería

50800000-3 Servicios varios de reparación y mantenimiento

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • Declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • Solvencias económicas
  • Solvencias técnicas
 • Sobre de condiciones técnicas
  • a.1) Medios materiais
  • a.2) Medios persoais
  • a.3) Execución dos traballos
 • Sobre de ofertas económicas
  • Proposición económica

Participación

Detalle de participación

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego administrativo

Prego de cláusulas administrativas particulares

Publicado en 16/Jul/2019

Descarga

Pliego técnico

Prego de prescricións técnicas

Publicado en 01/Oct/2018

Descarga

Documento adicional a publicar

Memoria economica

Publicado en 02/Oct/2018

Descarga

Documento adicional a publicar

Informe xustificativo de necesidade

Publicado en 02/Oct/2018

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo de inicio

Publicado en 11/Sep/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Cadro de prezos unitarios

Publicado en 17/Sep/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Corrección erro prego administrativo Anexo 0

Publicado en 08/Oct/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/1/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre A: Sobre de documentación administrativa

22/Oct/2019 10:50 Finalizada

CON/1/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

22/Oct/2019 10:50 Finalizada

CON/1/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

21/Nov/2019 09:15 Finalizada

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude
En relación a acreditación da experiencia do persoal, ¿serve con unha relación de obras nas que participou ou é necesario acreditalo de algún outro xeito?

26/Sep/2019

17/Oct/2019

Trátase de experiencia acreditada. Unha mera enumeración das obras non acredita nada.
Existe unha contradicción na consideración da oferta temeraria: na fórmula aparece Baixa media +5 e escrito en letra aparece Baixa media +10. ¿Cál sería a correcta?

26/Sep/2019

16/Oct/2019

Detectado erro material no prego administrativo da licitación CON/1/2019, procédese a súa subsanación, de xeito que onde di: "16. OFERTAS ANORMALMENTE BAIXAS Consideraranse presuntamente anormais ou desproporcionadas as ofertas cuxa baixa supere á baixa media máis dez (10). Se BOi > BM + 5 → OEi é anormal ou desproporcionada" Debe dicir: "16. OFERTAS ANORMALMENTE BAIXAS Consideraranse presuntamente anormais ou desproporcionadas as ofertas cuxa baixa supere á baixa media máis cinco (5). Se BOi > BM + 5 → OEi é anormal ou desproporcionada"