Cargando

Agarda

CON/32/2019

Mellora e acondicionamento do local sociocultural de Grixoa. POS + 2019
Importe sen impostos
44.803,50 EUR
Estado Formalizada
Período de solicitudes 24/Dec/2019 00:00 - 20/Jan/2020 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Tipo de contrato Obras
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 44.803,50 EUR
Código CPV
45262700-8 Trabajos de transformación de edificios

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "Documentación".
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • Otras solvencias económicas
  • Otras solvencias técnicas
 • Sobre de condiciones técnicas
  • SOBRE B: B.1). Programa de traballo
  • SOBRE B: B.2).Actuación ambiental
  • SOBRE B: B.3).Plan de control de calidade.
  • SOBRE B: B.4).Esquema do plan de seguridade e saúde
 • Sobre de ofertas económicas
  • C.1. Oferta económica
  • C.2 1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa.
  • C.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa
  • C.4. Incremento prazo de garantía
  • C3. Igualdade

Participación

Detalle de participación

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego técnico

Prego técnico-Proxecto

Publicado en 04/Apr/2019

Descarga

Pliego administrativo

Prego de cláusulas administrativas

Publicado en 22/Oct/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo da Xunta de Goberno de aprobación do proxecto

Publicado en 03/Apr/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo da Xunta de Goberno proxecto modificado

Publicado en 05/Apr/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo Xunta de Goberno inicio licitación

Publicado en 02/Dec/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Acta de Implantación previa do Proxecto de Obra

Publicado en 07/May/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Memoria económica

Publicado en 23/Apr/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Informe xustificativo da necesidade e idoneidade da contratación

Publicado en 12/Apr/2019

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/32/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

23/Jan/2020 09:05 Finalizada

CON/32/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

28/Jan/2020 09:20 Finalizada

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude