Cargando

Agarda

CON/22/2019

Servizo para a execución do programa piloto para a implantación dun servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na Ludoteca das Fontiñas.
Importe sen impostos
131.235,51 EUR
Estado Avaliación
Período de solicitudes 29/Jan/2020 00:00 - 12/Feb/2020 13:00
Órgano de contratación Ayto. Santiago Compostela
Órgano de contratación
Tipo de contrato Servicios
Tipo de procedemento Aberto
SARA Non
Valor estimado sen impostos 262.471,02 EUR
Código CPV
85311300-5 Servicios de bienestar social proporcionados a niños y jóvenes

Forma de presentación

O prazo para enviar ofertas finalizou

Estrutura da oferta

 • Sobre de documentación administrativa
  • Declaración responsable de cumplimiento de requisitos previos
  • DEUC - Documento Europeo Único de Contratación
  • Documentación complementaria: Ver cláusula 13.2 do PCAP.
  • Otras solvencias económicas
  • Otras solvencias técnicas
 • Sobre de condiciones técnicas
  • Proxecto educativo
 • Sobre de ofertas económicas
  • A.1. Proposición económica
  • A.2.- Titulación do persoal coordinador adscrito á prestación do servizo

Documentos e ligazóns publicados do expediente

Documento Data de publicación
Pliego técnico

Prego de prescricións técnicas

Publicado en 17/Jan/2020

Descarga

Pliego administrativo

Prego de cláusulas administrativas particulares

Publicado en 07/Oct/2020

Descarga

Documento adicional a publicar

Informe de idoneidade

Publicado en 27/Sep/2019

Descarga

Documento adicional a publicar

Estudio económico

Publicado en 10/Jan/2020

Descarga

Documento adicional a publicar

Acordo Xunta de Goberno inicio expediente

Publicado en 11/Nov/2020

Descarga

Pliego administrativo

Prego de cláusulas administrativas

Publicado en 07/Oct/2020

Descarga

Mesas de apertura de la licitación.

CON/22/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre A: Sobre de documentación administrativa

13/Feb/2020 09:00 Encurso

CON/22/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre B: Sobre de condiciones técnicas

13/Feb/2020 09:05 Encurso

CON/22/2019: Mesa de apertura de la sección Sobre C: Sobre de ofertas económicas

27/Feb/2020 09:00 Pendiente

Anuncios publicitarios publicados

Para poder formular preguntas, debe estar rexistrado previamente ou ben expresar o interese rexistrando unha solicitude